Du er her:

Progresjonsplan for fagområdene.

Progresjonsplan for de 7 fagområdene i rammeplanen.

KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

Mål :

 •  Et godt språklig miljø
 • • Kompetente personale
 • • Sikre alle barn gode rammer for språklig utvikling
 • • Stimulere til språklig bevissthet

Progresjon - kommunikasjon, språk og tekst       

1-2 år Hva:

 • Kommunikasjon gjennom blikk, mimikk, enkle ord og setninger.
 • Snakke om det som er nært og synlig.
 • Setter ord på hendelser, følelser og gjenstander.
 • Viktige stikkord er: oppmerksomhet, respons og repetisjon.
 • Gjenta ord riktig, bekrefte og benevne.
 •  

Hvordan:

 • Mye en til en kontakt
 • Bruke bilder med navn i garderoben.
 • Lese billedebøker/pekebøker
 • Dele barna inn i smågrupper
 • Lek med lyder
 • Sanger og bevegelse, rim og regler
 • Gi barna tid til å utrykke seg
 • Være til stede der barna er, på gulvet
 • Bruke konkreter, bevegelse og bilder som støtte til enkle sanger og fortellinger.

2-3 år

Hva:

 • Videreutvikle begrepsforståelsen og symbolforståelsen.
 • Bruke korte ord og setninger
 • Sette ord på ønsker
 • Lyttetrening
 • Skille mellom ulike lyder og mimikk
 • Se sammenheng mellom ord og bilde
 • Sette ord på følelser (Den voksne)

 

Hvordan:

 • Smågrupper
 • Bruke bildekort, puslespill og bøker som er tilpasset alderen.
 • Gjenkjennelsesleker (eks. Kims lek)
 • Legge til rette for samtaler mellom voksen barn og barn - barn.
 • Fortelle eventyr både med og uten med konkreter
 • Oppfordre til rollelek
 • Bruke rim, regler og sanger
 • Billedbøker med enkel tekst
 • Oppfordre til tegning og lekeskriving.

3-4 år

Hva:

 • Fokus på rytmen i språket, bruke rim, regler og sang.
 • Utvikle samtalene til å strekke seg over tid. 
 • Utvikle fortellerglede
 • Utvikle samspill med jevnaldrende
 • Sette ord på følelser
 • Bevisstgjøring på bruk av språket i konfliktsituasjoner.
 • Bruke spill som stimulerer språket
 • Bruke muntlige fortellinger for å øve på lyttetrening

Hvordan:

 • Gir rom for undring og filosofi.
 • Samtaler om felles opplevelse hver dag
 • Oppmunter barna til å fortelle
 • Vi snakker om og setter ord på følelser.
 • Lese bøker som gir inspirasjon og nytenking
 • Gi barna mulighet til å bli kjent med enkeltord som symbol (ordbilder)
 • Høytlesning og lytte til lydbøker
 • Fortelle eventyr med konkreter.
 • Vi samtaler om det vi gjør, hva har vi gjort, hvem vi har lekt med.  Fokus på begreper som beskriver tid, sted og rom.

 

4-5 år 

Hva:

 • Utvikle variasjoner innefor språket
 • Utvikle det abstrakte begrepsapparatet
 • Preposisjoner, bøyninger verb osv
 • Større kjennskap med språklyder.
 • Øke kjennskapen til ulike media.
 • Se sammenheng mellom det talte og skrevne ord.

Hvordan

 • Leke og tulle med ord spontant og organisert
 • Spille spill – lotto, memory, osv.
 • Barna dikterer tekster, bokstaver og tall som den voksne skriver ned
 • Rimer og dikter.
 • Dramatiserer og dokumenterer
 • Oppmuntre til tegning og lekeskriving
 • Vi legger tilrette for og deltar i rollelek med fokus på at barna lærer seg lekekoder

 5-6 år Førskolebarna

Hva:

 • Tall og bokstaver blir en del av det daglige livet i barnehagen - Med dette øker barnas interesse for skrift og talespråk
 • Utvikle interesse for å lytte til andres fortellinger
 • Trene på å hevde sine meninger og lytte til andres.
 • Bli kjent med gåter og vitser, rim og regler
 • Dramatisere eventyr og fortellinger
 • Kunne gjenfortelle innholdet i fortellinger

 Hvordan:

 • Barna får møte ordbilder, bokstaver, tall og andre symboler på avdelingen.
 • Høytlesning, lydbøker og fortsettelsesbøker
 • Mer avanserte sanger og historier som inspirasjon til fabulering og nyskapning
 • Barneintervju
 • Fast førskolegruppe der det jobbes med skoleforberedende oppgaver.
 • Trene på å skrive eget navn.
 •  

 KROPP; HELSE OG BEVEGELSE

 Mål:

 • Et inne- og utemiljø som inviterer og inspirer til fysisk aktivitet.
 • Gi alle barn mulighet for fin - og grovmotoriske aktiviteter og utvikling ut fra behov, interesse og mestringsnivå.
 • Variert og sunt kosthold
 • Gode rutiner for hygiene.

 

Progresjon - kropp, helse og bevegelse

1-2 år

Hva:

 • Bli skritt for skritt bevisst egen kropp og bruken av den
 • Møbler lekeapparater og natur skal utforskes.
 • Vekst og utvikling gjennom kroppslig mestring.
 • Bli kjent med gode vaner for hygiene.
 • Bli kjent med andre barn gjennom kroppslig kontakt og kommunikasjon
 • Starten på selvstendigheten i forhold til å spise selv.
 • Godt kosthold skal etableres.

Hvordan:

 • På tur innenfor og små turer utenfor gjerdet
 • Vi tilpasser det fysiske miljøet slik at det blir god plass til”tumlelek”
 • Enkel hinderløype
 • Bevegelsessanger
 • Øve på - og avkledning
 • Snakke om kropp og kroppsdeler (eks stellesitusjonen)
 • Smake på forskjellig mat
 • Hjelpe med håndvask
 • Gode rutiner for soving, hvile og aktivitet

2-3 år

Hva:

 • Balansen skal utvikles videre
 • Kroppslige muligheter og begrensninger
 • Bevisstgjøring og kjennskap til kroppsdeler.
 • Videreutvikle finmotorikken
 • Fra bleie til toalett

Hvordan:

 • Litt lengre turer og turer i ulendt terreng
 • Hinderløype ute og inne
 • Sykle, ake, klatre
 • Pusle puslespill med og uten knotter
 • Sangleker
 • Tegning, perling og øve på klipping
 • Av og påkledning
 • Være med på matlaging

3-4 år

Hva:

 • Videreutvikle kroppskontrollen
 • Pinsettgrep blir mer innarbeidet
 • Glede over å være ute i all slags vær
 • Forståelse for egen kropp og at alle er ulike
 • Grynende forståelse for hvordan kostholdet virker inn på kroppen.
 • Vi har fokus på et hyggelig måltid og på sundt kosthold og mangfoldige smaksopplevelser.
 • Vi har fokus på hygiene og renslighet.
 • Vi legger til rette for selvstendighetstrening mht. toalettbesøk, håndvask og av- og påkledning. Fra bleie til toalett
 • Trene på å velge pålegg og smøre selv.
 •  

Hvordan:

 • Turer i skogen
 • Balansere på kanter og hinderløype
 • Av og påkledning
 • Være med på matlaging (kutte grønnsaker, baking, dekke tralla, m.m.)
 • håndvask på egenhånd
 • Være med å dele frukt og grønnsaker, knekkebrød

4-5 år

Hva:

 • Utvide forståelsen for sammenhengen mellom kosthold og helse
 • Utfordre til lek og aktiviteter som bryter med tradisjonelt kjønnsrolleperspektiv.
 • Mer fokus på vinteraktiviteter som for eksempel ski
 • Delta i dekking av bord og matlaging.
 • Kutte opp råvarer.
 •  Lukte og smake på forskjellige matvarer. 

Hvordan:

 • Være med på matlaging
 • Skigåing, og sykling i barnehagen
 • Klippe, lime, blyantgrep, perling og veving
 • Matlaging (kutte opp grønnsaker med mer)

5-6 år Førskolebarna

Hva:

 • Stole på egen kropp
 • Utfordre egne grenser
 • Mer forståelse for hvordan kroppen fungerer innvendig og utvendig.
 • Selvstendighet
 • Kosthold og matens betydning for kroppens fungering
 •  Kutte opp råvarer.
 •  Lukte og smake på forskjellige matvarer. Skille mellom søtt og salt.

Hvordan:

 • Kunnskap om hvordan vi ser ut inni kroppen
 • Sammenhengen mellom påkledning og helse
 • Håndtere redskap (spikking og saging ute på tur)
 • Snekre
 • Øve på å klare toalettbesøk selv.
 • Klare å kle på seg selv
 • Være med på matlaging (planlegging)
 • Klatring i trær for eksempel når vi er på tur

 

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

Mål:

 • Barnehagens rom er innredd og utstyrt slik at de innbyr til og stimulerer til kreativ lek og aktiviteter.
 • Barnehagen har et gjennomtenkt og variert tilbud av formingsmateriell
 • Alle barns skal:
 • Få erfaring med forskjellige virkemidler, teknikk og form som:
 • kroppsspråk(visuelt språk), musikk, billedkunst, foto, drama, male/tegne teknikker m.m..
 • Barna skal bli kjent med lokale tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og håndtverk, kulturlandskap og kulturminner i lokalmiljøet

 

Progresjon – kunst, kultur og kreativitet

1-2 år

Hva:

 • Rom for kropp og bevegelse
 • Introdusere barna for ulike formingsmateriell og teknikker.
 • Musikk og visuelt språk
 • Enkle fortellinger som stimulerer fantasien
 • Kreativitet i leken
 • Bruke foto til å visualisere hverdagen for barna.
 • Karneval/utkledningsdag

Hvordan:

 • Små barns kultur utrykkes gjennom kroppen.
 • Fingermaling, store pensler, blyanter, rive papir, m.m.
 • Sanger med bevegelse og variasjon i stemmebruk.
 • Enkle eventyr/fortellinger med konkreter og variert stemmebruk.
 • Voksne som viktige inspiratorer i leken.
 • Barna opplever karneval for første gang - forsiktig bruk av masker og utkledning.
 • Hovedfokus på prosessen og skapergleden i formingsaktiviteter

2-3 år

Hva:

 • Rom for kropp og bevegelse
 • Forming
 • Musikk og visuelt språk
 • Enkle fortellinger (stimulerer fantasien)
 • Begynnende rolle/fantasilek
 • Karneval/utkledningsdag
 • Utstilling

Hvordan:

 • Fingermaling, store/små pensler, tegne, utvide erfaringsgrunnlaget,
 • Legge til rette for at barna får prøve ut ulike formingsteknikker
 • Sanger med bevegelse og variasjon i stemmebruk.
 • Enkle eventyr/fortellinger med konkreter og variert stemmebruk. Inviter barna til å være aktivt med.
 • Voksne er viktige inspiratorer til leken. 
 • Lage kostymer til karneval/utkledningsdag 

3-4 år

Hva:

 • Forming
 • Musikk og visuelt språk
 • Eventyr/ billedbøker(stimulerer fantasien)
 • Rolle/fantasilek
 • Dramatisering
 • Karneval/utkledningsdag 
 • Bruk av digitale verktøy.
 • Kultur i nærmiljøet
 • Teater

Hvordan:

 • Mer variert materialet i formingsaktiviteter
 • Utvide sangrepertoaret
 • Lage kostymer til karneval
 • Turer i nærmiljøet .
 • Leser eventyr og dramatisere
 • Teater
 • Gå Luciatog

 4- 6 år

Hva:

 • Forming
 • Musikk og visuelt språk
 • Eventyr/ billdebøker(stimulerer fantasien)
 • Rolle/fantasilek/
 • Dramatisering
 • Karneval /utkledningsdag
 • Bruk av digitale verktøy.
 • Kultur i nærmiljøet
 • Teater /museum

 Hvordan:

 • Mer variert materialet i formingen
 • Utvide sangrepertoaret
 • Lage kostymer til karneval/utkledningsdag
 • Teaterforestillinger.
 • Luftfartssentret, Nordlandsmuseet
 • Leser eventyr/sagn dramatiserer
 • Gå Luciatog

 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK

Mål:

 • Barna skal få oppleve gled og undring over naturens mangfold ved å ferdes i naturen.
 • Få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.
 • Gi barna anledning til lek og læring ute i naturen
 • Gi barna tid til å være nysgjerrige og undrende i naturens mangfold.
 • Gi barna kunnskap om dyr, vekster og miljø.

 

Progresjon natur, miljø, teknikk

 1-2 år

Hva:

 • Fast utetid på formiddagen, samt småturer i og rundt barnehagen
 • I møte med barn og voksne skal barna lære seg ”spillereglene” i barnehagen, og at de betyr noe for fellesskapet,
 • Prioritere god tid til undring

Hvordan:

 • Gå småturer i og rundt barnehagen, til alle årstider og uansett vær (på de dagene med dårligst vær, kaldt og vått, trenger ikke turene være lange)
 • La barna bruke den tiden de trenger.
 • Vi er trygge og tilgjengelige voksne som tilrettelegger og veileder barna slik at de opplever trygghet og tilpasser seg barnehagelivet.

2-3 år

Hva:

 • Finne ting i naturen
 • Tema om årstider
 • Utforsker på egenhånd
 • kildesortering

Hvordan:

 • Bruke tingene vi finner ute i naturen til formingsaktiviteter
 • Bevisstgjøring av de forskjellige årstidene (enkel tema jobbing – så karse, presse blader/blomster)
 • Radiusen blir større. De voksnes undring sammen med barna er viktig
 • Vi lar barna bli kjent med nærmiljøet litt etter litt.

3-4 år

Hva:

 • Få kjennskap til elementene: jord, ild, lys og vann
 • Ta vare på naturen
 • Gå lengre turer
 • Få kjennskap til forskjellige dyre, fugler og fiskearter
 • Få kjennskap til pc bruk
 • kildesortering

Hvordan:

 • Lage bål på turer, bli kjent med leire/sand, vann og is og hvor kommer lyset fra?
 • Snakke om været/årstidene, lage snølykter og hva skjer når vi tar med oss snøen inn?
 • Plukke søppel i og utenfor barnehagen. Sortere papir/plast/melkekartonger
 • Bruke mer av arealet utenfor barnehagen, lengre turer.

4-5 år

Hva:

 • Fordyper oss mer i de forskjellige temaene
 • Lager mat på bål
 • Vi sår - hvordan frø gror
 • Vi lærer å ta vare på naturen. Menneske og natur er avhengig av hverandre
 • Bruke digitale verktøy til lek og læring
 • kildesortering

Hvordan:

 • Lengre samlingsstunder med mer teori/fakta.
 • Lage pinnebrød, ikke bare grille pølser.

Vi planter blomster, sår karse og andre typer grønnsaker, sår blomsterfrø.

 • Barna får selv ta bilder i barnehagen eller på tur av noe de selv liker godt, synes var morsomt, osv.

 5-6 Førskolebarna

Hva:

 • Fordypning i ulike temaer innenfor natur og miljø
 • Bruk av digitale verktøy til lek og læring
 • Bruke ulike verktøy/ redskaper
 • Søke på data etter informasjon
 • Lære om reparasjon og gjenbruk
 • Enkel kildesortering

Hvordan:

 • Lengre turer/dagsturer
 • Forskjellige prosjektarbeid/temarabeid
 • Bruke pc og kameraer til tur og informasjonssøking.
 • Søke informasjon om dyr, naturfenomen, årstider med mer. Ting vi har opplevd ute som vi ønsker å vite mer om.
 • Oppleve at leker, bøker og annet utstyr kan repareres.
 • Forberede barna på å slutte i barnehagen og begynne på skolen. Vi sørger at barn og foreldre for en god overgang gjennom overføringssamtaler med skole og samtaler med barna.

 

ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

Mål:

 • Oppleve respekt for sin kultur og religion.
 • Få mulighet til å tilegne seg samfunnets grunnleggende verdier, tradisjoner og høytider.
 • Få mulighet til å tilegne seg empati og utvikle konstruktive og nære relasjoner til andre mennesker.
 • Oppleve anerkjennende voksne som gir barna rett til å medvirke i sin egen utvikling
 • Oppleve voksne som inspirerer og inviterer til undring over grunnleggende spørsmål

 

Progresjon etikk religion og filosofi

1-2 år

Hva:

 •  Møte alle barna med respekt for den de er.
 • La barn få oppleve likheter og ulikheter som verdifullt.
 • Legge til rette for et godt samspill mellom barn/barn, barn/voksne
 • Markere kristne høytider som jul og påske. La barn bli kjent med vanlige tradisjonene de vil oppleve i forbindelse med høytidene.

Hvordan:

 •  Lydhøre voksne som setter ord på barnas opplevelser og følelser.
 •  Undre oss sammen med barna.
 • De voksne må ha kunnskap om de minste barnas relasjoner til jevnaldringer og kultur
 • Gi rom for den leken og samspillet som skjer gjennom blikk, mimikk og kropp og etter hvert begynnende verbalspråk.
 • Vi er på gulvet sammen med barna.
 • Vi er gode rollemodeller.
 • Juleforberedelser. Gi barna som har andre religiøse og kulturelle tradisjoner rom.
 • Ha respekt for barnas identitet og personlighet.

 

2-3 år (det samme som 1-2 år)

Stadig sterkere forståelse av seg selv og ”jeg i forhold til de andre”. Etter hvert som det verbale språket utvikles vil barn også begynne å formidle sine tanker og opplevelser med ord.                                             

3-4 år

Hva:

 • Tilrettelegge for gode samtaler og fortellinger.
 • Alle skal bli tatt på alvor.
 • Ta opp etiske emner og snakke om hvordan vi skal være mot hverandre.
 • Kjennskap til jule og påskehøytiden og tradisjoner

Hvordan:

 • Stimulere barnas undring ved å stille åpen spørsmål-
 • Hjelpe barn til en forståelse av at alle er verdifulle ved å sette ord på egen og andres følelser, gi ros i felleskap og si fra gå en god måte når det er noe vi ikke liker.
 • Samtale med barna gjennom f.eks situasjonsbilder. (eks: steg for steg)
 • Tilbud om julegudstjeneste i Rønvik kirke.

 4-5 år

Hva:

 • Barna har mange spørsmål i denne alderen, vi må være tydhør overfor barnas undring og ikke komme med for skråsikre svar.
 • Snakke om hvordan vi er med hverandre(fokus på sosial kompetanse)
 • Kjennskap til jule- og påskehøytiden og tradisjoner

 Hvordan:

 • Den gode samtale er viktig. Vi skaper rom for undring gjennom å TA OSS TID til å snakke med barna.
 • Ha dialog med hjemme om viktige etiske, religiøse og kulturelle spørsmål.
 • Skape interesse for at vi kan ha forskjellige måter å tenke på. Lese bøker og bruke materiell som tar opp dette tema på en god måte. Eks: Filosofispill, bilder(Steg for steg), rollespill og samtale.
 • Tilbud om julegudstjeneste i Rønvik kirke.
 • Formidle og samtale om norske - og andre lands tradisjoner.

 5-6

Førskolebarna

Hva:

 • Arbeid med holdninger og respekt for hverandre.
 • Oppmuntre og legge til rette for gode samtaler mellom barn /barn og barn / voksen.
 • Lære barna å bli løsningsorienterte.
 • Kjennskap til jule- og påskehøytiden og tradisjoner
 • Kunne sette seg inn i andres ståsted (vise empati).

 Hvordan:

 • Øve på å lytte til hverandre
 • Øve på å vente på tur og stå til ansvar for egne handlinger.
 • Tilrettelegge slik at barna kan møtes i små grupper og samtale om det de er opptatt av.
 • Veileder barna til å løse konflikter
 • Tilbud om julegudstjeneste i Rønvik kirke.
 • Fortelle og snakke om norske/andre lands tradisjoner.
 • Vi stimulerer til refleksjon rundt vennskap og forskjelligheter.

  NÆRMILJØ OG SAMFUNN

Mål:

 • Få kunnskap om samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.
 • Få innsyn i ulike tradisjoner og levesett.
 • Få erfaringer når det gjelder demokratiske avgjørelser, og betydningen av likhet og rettferdighet.
 • Oppleve at de er en aktiv part og må bidra til fellesskapet i barnehagen samtidig som de blir respektert og møtt på egne behov.
 • Oppleve at gutter og jenter er likestilt.
 • Bli kjent med den Samiske kulturen

 

Progresjon nærmiljø og samfunn

1-2 år

Hva:

 • Bli kjent i og rundt barnehagen
 • Turer i nærmiljøet rundt barnehagen
 • Ta hensyn/å være en del av et felleskap
 • Samarbeid
 • Tradisjon/17. mai

Hvordan:

 • Kortere turer innenfor for og utenfor gjerdet (eks: Lekeplassene i nærmiljøet)
 • Vente på tur, være sammen om leker og lignende.
 • Solsia/ Maurtua samarbeider/besøke hverandre.
 • Se på fargene i flagget, høre nasjonalsangen og andre 17. mai sanger.
 • Samisk uke, markering av samefolketsdag 6. februar 

2-3 år

Hva:

 • Utvide kjennskap til nærmiljøet, ved å gå litt lengre turer fra barnehagen
 • Ta hensyn til andre
 • Samarbeid
 • 17. mai sanger
 • Oppleve dyr på nært hold.

 Hvordan:

 • Barna er med på å bestemme hvor turen skal gå.
 • Samtale om hva som er rundt i nærmiljøet vårt (Eks: 100- meterskogen, skolen, osv)
 • Voksne må være gode til å sette ord på barnas positive handlinger ovenfor andre.
 • Oppmuntre barna til å hjelpe hverandre.
 • Fortsetter samarbeid med småbarnsavdelingen på det andre huset.
 • Lære fargene i flagget. høre/synge nasjonalsangen og andre 17. mai sanger. Lage 17. mai pynt.
 • Bondegårdstur.
 • Samisk uke, markering av samefolketsdag 6.februar

3-4 år

Hva:

 • Lære mer om demokratiske prinsipper, medbestemmelse
 • Besøke steder i nærmiljøet
 • Ulike skikker og tradisjoner
 • Lære om likheter og ulikheter lokalt og globalt.
 • 17. mai
 • Oppleve dyr på nært hold

 

Hvordan:

 • Avstemming når det gjelder valg av en del aktiviteter og mål for turer.
 • Lese bøker/forteller historier og synge sanger som sier noe om skikker før og nå.
 • Samtaler, bøker, sanger, eventyr.
 • Fargelegge flagg, lære sanger, snakke om hvorfor vi feirer 17. mai.
 • Bondegårdstur, lære om dyra.
 • Samisk uke, bli kjent med samene, markering av Samefolketsdag 6. februar

 4-5 år

Hva:

 • Demokratiske prinsipper, medbestemmelse
 • Besøke steder i nærmiljøet
 • Ulike skikker og tradisjoner
 • Lære om likheter og ulikheter lokalt og globalt.
 • 17. mai
 • Oppleve dyr på nært hold

 

Hvordan:

 • Snakke mer om konsekvenser av handlinger og valg. 
 • Lese bøker/forteller historier og synge sanger som sier noe om skikker før og nå.
 • Samtaler, bøker, sanger, 
 • Fargelegge flagg, lære sanger, snakke om hvorfor vi feirer 17. mai.
 • Bondegårdstur, lære om dyra
 • Samisk uke, bli kjent med samenemarkering av Samefolketsdag 6. februar

 5-6 Førskolebarna

Hva:

 • Demokratiske prinsipper, medbestemmelse. Alle skal bli sett og hørt, men alle kan ikke få gjennomslag for det de vil og det de mener.
 • Utvide besøkssteder i nærmiljøet
 • Ulike skikker og tradisjoner
 • Lære om likheter og ulikheter lokalt og globalt.
 • 17. mai
 • Gå på tur til skolene
 • Oppleve dyr på nært hold

Hvordan

 • Fast turdag
 • Medbestemmelse og medvirkning
 • 4H-gården, Nordlandsmuseet, Norsk luftfartssenter
 • Tegne og fargelegge flagg. Synge sanger. Hvorfor feirer vi 17. mai.
 • Besøke skolene barna skal begynne på bli kjent med uteområdene der.
 • Bondegårdstur
 • Samisk uke, Bli kjent med Samene, markering av Samefolketsdag 6. februar

ANTALL, ROM OG FORM

Mål:

 • Få oppleve spenning og glede ved å utforske og leke med tall og form.
 • Bli fortrolige med matematiske begreper.
 •  Få muligheten til å utforske og leke med form og mønstre.
 • Få kjennskap og kunnskap om størrelser, former og mål ved å sorterer og sammenligne.

Progresjon – Antall, rom og form

1-2 år

Hva:

 • Gi barn forståelse av nå og etterpå.
 • Begynnende forståelse for sortering
 • Begynnende forståelse for størrelser og mengder.
 • Erfaring om rom og plassering.
 • Telle fingre, tær, barn i gruppa, med mer.

Hvordan:

 • Følge faste rutiner
 • Vi setter ord på som skjer og det som skal skje.
 • Barna er med på rydding i kasser og hva som skal ligge i hvor.
 • Sette ord på gjenstanders, fasong og størrelse.
 • Samlingsstund med enkle barnesanger og regler.
 • Visualisere enkle eventyr.
 • Lek med klosser, bokser o.l putte oppi og ta ut. ”borte, borte, titt Tei”.. 
 •  Telleleker.
 • Plassering Hvor er skoen/kan du sette..?
 • Orientering. ”den er nær /langt borte”.
 • Gjøre oppdagelser innfor gjerdet.

2-3 år

Hva:

 • Bli bedre kjent i hele barnehagen.
 • Mengder /lek med tall
 • Konstruksjonslek og byggeleker.
 • Telleleker
 • Lek med former, leke med puttekasser, puslespill.
 • Samlingsstund med enkle barnesanger og regler

Hvordan:

 • Enke puslespill
 • Telle med barna
 • Sortere og fordele – en til meg, en til deg osv.
 • Gjøre oppdagelser på turer utenfor gjerdet.
 • Bake kake og bygge i sandkassen.
 • Gå på oppdagelsestur inne og ute i barnehagen.
 • Barna får være med på borddekking og matlaging.
 • Sortere form og farge

3-4 år

Hva:

 • Utvide forståelse for mengde, antall og sortering,
 • Utvidet bruk av tall og telleremser
 • Ulikheter og likheter
 • Begynner med peketelling
 • Snakke om i går, i dag og i morgen
 • Leke med former, tegne dem, benevne dem og bruke dem i hverdagslivet.
 • Konstruksjonslek (lego, duplo, byggeklosser, naturmateriale, snekring mm).
 • Spill med fokus på læring av tall og matematiske begreper.

Hvordan:

 • Telle barna i samlingstunden og finn ut hvem som er borte.
 • Være med å skjære frukt
 • Dekke bord, telle kopper og kar.
 • Sammenligne høyder, størrelser og form
 • Plastelina
 • Faste turdager
 • Sanger og eventyr med sortering og tall
 • Perler og enkle spill/puslespill
 • Konstruksjonsleker.
 • Undre oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall og former.
 • Støtte opp under barnas nysgjerrighet og undring.

 

4-5 år

Hva:

 • Videreutvikle sanger og eventyr med sortering og tall
 • Perler og litt mer avanserte spill/puslespill
 • Konstruksjonslek (lego, duplo, byggeklosser,
 • naturmateriale, snekring mm).
 • Undre oss sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser, antall og former.
 • Støtte opp under barnas nysgjerrighet og undring.
 • Videre erfaring med takt og rytme.
 • Mengde og øyemål.
 • Enkle regelleker
 • Kopiere/lage egne mønstre
 • Spill med fokus på læring av tall og matematiske begreper.
 • Leke med former, tegne dem, benevne dem og bruke dem i hverdagslivet.

Hvordan:

 • Leke med rytmeinstrumenter i samling og klappe rytme.
 • Barna lager mat med sammen voksne.
 • Hell melk/vann i glass.
 • Enkle spill med terning
 • EKS: Leke hauk og due
 • Telle til 10
 • Puslespill med flere brikker.
 • Dekke bord ”alene”.

5-6 år Førskolebarna

Hva:

 • Få erfaring med tallsymboler og skrevne tall.
 • Vekt og volum
 • Tid
 • Mer avanserte spill og regelleker.
 • Kjennskap til enkle regnestykker.
 • Orientere seg i omgivelsene
 • Bli kjent med: klokka, ukedager og måneder.
 • Ulike typer størrelser og mål gjennom å sortere og sammenligne.
 • Rekkefølge; først, sist.
 • Mønster og likheter; kjenne igjen mønster, eks. rutete, stripete med mer.
 • Posisjon/plassering: over, under, inne i, utenfor, bak, ved siden av.

Hvordan:

 • Måle med vekt og litermål når vi baker/lager mat
 • Voksne er bevisste på å lage enkel regnestykker sammen med barna. Eks: med steiner epler, pinner duplo m.m.
 • Lære ukedager, årstider og klokken.
 • Ta barna med på aktiviteter og la dem få oppgaver.
 • Spille mer avanserte spill med barna
 • Lengre turer.
 • Vi har førskolegruppe en dag i uka (egenplan).
 • Vi legger til rette for aktiviteter som styrker og videreutvikler barnas forståelse av sammenhengen mellom tall og mengde med mer (Eks. bruk av eventyr, tellerregler, sortering)